Условия за отглеждане на Пауловния

За да изградите максимално успешна плантация за интензивен добив на дървесина от Пауловния, трябва да бъдат анализирани климатичните условия на терена определен за отглеждане на пауловния и също така взети под внимание няколко ключови фактора:

  • Анализ на почвата за определяне на съдържанието на глина и микроелементи в нея. На базата на този анализ се изготвя становище дали терена е подходящ за Пауловния и за това как той да бъде първоначално обработен и стартово подхранен за създаване на високопроизводителна плантация;
  • Избор на подходящ хибриден сорт пауловния;
  • Доставка на качествен посадъчен материал за пауловния;
  • Качествен почвен анализ пауловния условия отглеждане
  • Подготовката на почвата – фактор определящ максимално прихващане на посадъчния материал и оптимален растеж в последствие;
  • Контролът върху превелите един от най-важните фактори при подготовката на терена;
  • Напояването също е ключов фактор. Много важен е момента на стартовото поливане при засаждане и последващо при отглеждане;

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАУЛОВНИЯ

Температура

Пауловнията (Paulownia) вирее до 2000 м надморска височина като растежът започва през пролетта, когато температурата на почвата достигне 15-16оC. Интензивното отглеждане на Пауловния е оптимално до надморска височина от 700-800м като температурите, при които се наблюдава максимален прираст са в диапазона 24-33оC.

Почви

Пауловнията е високоадаптивна култура и се развива добре на разнообразни почви. Най-подходящи и предпочитани за отглеждане на Пауловния са леките, аерирани и песъчливи почви, с или без наклон. Оптимално е развитието й при дълбоки и добре дренирани почви с рН от 5.0 до 8.9.

Неподходящи са глинестите, скалисти (каменисти), подзолни и заблатени почви. Почви, които съдържат глина над 25% и са с порьозност под 50%, не са подходящи за отглеждане на Пауловния. Пауловния не толерира засоленост на почвата над 1%.
Младите фиданки от Пауловния се развиват добре, когато дълбочината на почвата е 1.5-2 метра.

Валежи

Почвената и въздушната влажност са от съществено значение при отглеждането на Пауловния. Напояване е необходимо, ако количеството на валежите през първия вегетационен период е по-малко от 100 мм на месец. За сравнение – 10 мм валеж доставя 10 литра вода. Напояване е необходимо и в следващите години, ако месечните валежи паднат под 50 мм. Недостатъчното количество вода забавя растежа, но не води до загиване на растението. За оптималното нарастване на фиданките от Пауловния е особено важно през летните месеци младите фиданки да бъдат поливани с около 20 л вода на седмица средно на всяко растения. Количеството е добре да бъде разделяно на две поливки седмично и през равни интервали чрез капково напояване. Изграждането на капково напояване е препоръчителната технология за напояване при създаване на плантация за стопанско отглеждане на Пауловния.

Вятър

Препоръчва се плантациите да се установяват на места със скорост на вятъра не повече от 28 км/ч. При наличие на по-силни ветрове е необходимо в мястото на засаждане младите растения да бъдат привързани за колчета, които да им осигурят стабилност до формиране на здраво вдървесинено стебло. Не се препоръчва отглеждането на Пауловния в области със силен вятър, скоростта на вятъра, в които превишава 45 км/ч.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАНТАЦИЯ ОТ ПАУЛОВНИЯ

Подготовка на терена

Засаждането на Пауловния се извърша от пролетта до средата на лятото в зависимост от стадия на развитие на избрания посадъчен материал за пауловния, като се препоръчва, терените да имат южно изложение и да са защитени от вятър. Младите фиданки от Пауловния са предпочитана храна на тревопасни животни.

Поради тази причина е добре плантациите от Пауловния да бъдат оградени и защитени от тревопасни животни. Когато плантацията се изгражда върху пасища и терени с храстовидна растителност, преди да се започне обработката на земята терените трябва да се почистят от плевели и треви и всякакъв повторен растеж на плевелите да бъде строго контролиран. При наличие на силно заплевяване през пролетта точно преди начало на вегетацията е препоръчително третирането на терена с хербицид, като се внимава препарата да няма контакт със стъблото на дървото… още

Агротехнически мероприятия при засаждане

Преди засаждането на Пауловнията е препоръчително терена да бъде изоран на дълбочина минимум на 40 – 60 см с цел раздробяване на почвата и изкореняване на коренищата на многогодишните плевели. Ако почвата е тежка или глинеста, терена трябва да бъде риголване на дълбочина поне 80 см. След първоначалната обработка на почвата се извършва дисковане на терена. След което се преминава към браздене или към изкопаване на дупки за засаждане.В зависимост от качеството почвата, който се определя при извършване на предварителен почвен анализ в местата на засаждане се обогатява с минерални и органични торове.

ВИДОВЕ СХЕМИ НА НАСАЖДАНЕ НА ПАУЛОВНИЯ

Пауловния за дърводобив

При създаване на плантации за дърводобив от Пауловния препоръчителната схема на засаждане 4х4, 5х5 м или 5х4 м. Това означава, че броя на растенията в един хектар е от 500 до 620 дървета/хектар. По-високата плътност на засаждане води до установяването на конкуренция за пространство между отделните дървета и забавя растежа им след първите 3-4 години. По-ниската плътност на засаждане на фиданките от Пауловния води до много бърз първоначален растеж, което понижава качеството на дървесината…. още

Пауловния за биомаса

За ефиктивен добив на биомаса е препоръчително дърветата да се засаждат при по-голяма плътност, отколкото се изисква при изграждане на плантации за добив на дървесина. Препоръчителната плътност на засаждане за добив на биомаса е между 350 и 1000 дървета(дкa. Конкретната схема на засаждане и плътност зависи от това каква техниката ще използваме за събиране на биомасата и ротацията на изсичане на биомасата, което е в пряка зависимост от последващото използване на биомасата (за пелети, биоетанаол, биогаз, дървесен чипс, фураж и т.н)… още