Визия Био трии

История

Био трии ООД е създадена в края на 2008г в София с основна дейност в областта на растителните биотехнологии. По-контретно фирмата е фокусирана в разработване на високоефективни технологии за размножаване по метода ин витро на ценни бързорастящи дървесни и растителни видове с перспектива за стопанско отглеждане и поддържане на генетична банка на елитен посадъчен материал.

Био трии е разположена в западна индустриална зона на град София. Лабораторията разполага с модерни фитостатни за автоматично поддържане на светлинен и температурен режим, лаборатория за подготовка на хранителните среди и извършване на експериментални изследвания; ламинарни боксове; сервизни помещения за стерилизация на хранителните среди и отработения материал, съвременен адаптационен корпус, оборудван с отопляеми кувьози за контролиране на условията при аклиматизиране на in vivo материала и 4000 кв.м модерен оранжериен комплекс.

Био трии произвежда висококачествен посадъчен материал за различни растителни видове по метод на ин витро размножаване. Преди да бъде предложен на пазара посадъчния материал преминава през етап на селекция в контролирани адаптационни условия за постигане па подобрени растежни характеристики.

Био трии провежда активна научно изследователска и развойна дейност в областта на растителните биотехнологии. Основен акцент е селекционерската дейност. За този не голям период на съществуване в Био трии са разработени вече няколко нови технологии за in vitro размножаване на различни растителни видове, а също така са селектирани редица нови сортове. Тази разработки са защитени с патентни свидетелства и със свидетелства за нови сортове като интелектуална собственост на фирма Био трии в Патентно ведомство на Република България.