in vitro

Интелектуална собственост

Био трии провежда активна научно-изследователска и развойна дейност в областта на растителните биотехнологии. Специалистите и активно работят в областта на разработката и внедряването в масово производство на иновативни ин витро технологични протоколи за производство на посадъчен материал за растения с широко стопанско приложение. За краткия си период на съществуване, само за няколко години във Био трии в резултат на активната научно-изследователска и развойна дейност успешно са приключили няколко проекта и са разработени иновативни технологии за in vitro размножаване на различни растителни видове, което е сериозен принос на фирмата към растителните биотехнологии и модерното земеделие.

Основен акцент в стратегията за фирмено развитие на Био трии е селекционерската дейност. За този не голям период на съществуване в Био трии са селектирани редица нови сортове растителни и дървесни видове. Тази разработки са защитени с патентни свидетелства и със свидетелства за нови сортове като интелектуална собственост на фирма Био трии в Патентно ведомство на Република България.

Своите сертификати за нови сортове пауловния вече получиха BELLISSIA®, OXI® и PAULEMIA®

Сортовете годжи бери JB1®и JB4® вече са официално признати за нови сортове годжи бери и притежават свидетелства от Патентно ведомство на Република България.