in vitro

Направление II

Участие в партньорски научно-изследователски проекти съвместно с български научно-изследователски институти

Ние инициираме и участваме активно в съвместни научно-изследователски проекти. Тези проекти са насочени в изучаване и изследване на определени неизследвани досега характеристики на продуктите, които произвеждаме и целят да обогатят знанията ни за приложните качествата и стопански характеристиките на Пауловния и Годжи бери.

Едно основно направление, по което осъществяваме изследователски проекти в момента е: Годжи бери /Goji berry/:

 • Analysis of the biochemical composition of Biotree’s new cultivar “JB1” and “JB4“. Изследването се извършва съвместно с “Анализ и синтез на биоактивни съставки”, Катедра медицинска химия и биохимия към Медицинска Академия, София;
 • Завърши проектът за разработване на детайлна технология за интензивно конвенционално отглеждане на Годжи бери, който фирма Био Трии осъществяваше съвместно с Аграрния университет гр. Пловдив, под ръководството на доц. Валентин Личев. Изследването даде очакваните положителни резултати и потвърди положителните характеристики на нашите сортове Годжи бери. Първите данните от изследването можете да видите тук;
 • Influence of salt stress on some physiological characteristics of two lycium varieties grown ex vitro in hydroponics. Изследването се извършва съвместно със СУ „Св.Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра – Физиология на растенията. Изследването можете да прочетете тук;

Повече от две години ние съвместно с български научни институции провеждаме задълбочени проучвания и изследвания с нашите сортове Пауловния БЕЛИСИА, ОКСИ и PAULEMIA. Работим по следните съвместни научно-изследователски проекти:

 • Генетична идентификация на различни сортовете Paulownia селекция на фирма Био трии. Проектът се осъществява съвместно с АгроБиоИнститут на СА. (Проектът е в процес на реализация)
 • Използването на Сортове Пауловния БЕЛИСИА, ОКСИ и SHANDONG за биоремедиация на замърсени терени“. Проектът се осъществява съвместно със СУ „Св.Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра – Физиология на растенията. Изследва се влиянието на три тежки метала (кадмий, олово и цинк) върху растежа, фотосинтезата и антиоксидантната защита при три линии Пауловния, с цел установяване на тяхната устойчивост към замърсяване с тежки метали. Проектът е в процес на реализация. Резултатите от изследванията, получени до момента са докладвани на научни конференции и са публикувани в статиите:
 1. Photosynthesis and growth response of Paulownia hybrid plants to heavy metals Cd, Pb and Zn. Проектът е осъществен съвместно с СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра – Физиология на растенията (приключил проект 2011-2012) Устен доклад, представен на международна научна конференция във връзка с „85–ти юбилей на Институт по гората при БАН”, проведен в София (1-2 Октомври 2013). Предстои отпечатване на статията в списание Silva Balcanica… още тук и тук;
 2. Miladinova, K., T. Georgieva, K. Ivanova, M. Geneva, K. Danova, Y. Markovska. 2012. Cadmium and lead effects on ex vitro growth and antioxidative response of two Paulownia clones. Представено в: Доклади от международна конференция на тема “Екологията – интердисциплинарна наука и практика”, проведена ж София (25-26 Октомври 2012) Част II. Pp 520-525…още тук;
 3. Miladinova, K., T. Georgieva, K. Ivanova, M. Geneva, K. Danova, Y. Markovska. 2012. Ex vitro growth and antioxidative responses of two Paulownia clones to Zn excess. Представено в: Доклади от международна конференция на тема “Екологията – интердисциплинарна наука и практка”, проведена в София (25-26 Октомври 2012) Част II. Pp 526-530…още тук; и тук;
 4. Tzvetkova, N., K. Miladinova, K. Ivanova, T. Georgieva, M. Geneva, Y. Markovska. 2013. Possibility for using of two Paulownia lines as a tool for remediation of heavy metal contaminated soil, In: Journal of Environmental Biology (in press) IF-0.614 -статията представя потенциала на две линии Пауловния (БЕЛИСИА и ШАНДОНГ) за извличане на тежки метали (кадмий, олово, цинк, мед, желязо и др.) от замърсени почви. Направено е сравнение на концентрацията на тези елементи в почвата преди засаждането и след събирането на растенията. Само за три месеца от засаждането, тези концентрации намаляват значително (за Cd – от 4,8 мг/кг суха почва на 0,7 и 2,2 съответно след засаждане на ШАНДОНГ или БЕЛИСИА; за Pb – oт 115,5 на 32 и 41,5; за Zn – от 199,5 на 74,5 и 99; за Fe – от 48730 на 14975 и 30070 и т.н.). Основното количество метали се акумулира в корените (фитостабилизация). Изключение правят цинкът и оловото, които се натрупват в малко по-голяма степен в надземните части… още тук;
 5. Tzvetkova, N., K. Miladinova, K. Ivanova, T. Georgieva, M. Geneva, Y. Markovska. 2013. EDTA mediated hytoextraction of Fe, Zn, Cu, Pb and Cd by two Paulownia hybrid plants, Представено в: Доклади от Втори международен симпозиум на тема „Взаимодействие Човек-Околна среда и Екология на Планинските екосистеми”, проведен в Измир, Турция, стр. 100-110. Изследването установява, че използването на хелатиращ агент ЕДТА води до повишаване на акумулацията, както и на транспорта на тежките метали към надземните части (фитоекстракция). Това показва потенциала на двата хибрида за използване за фиторемедиация….още тук;
 • Изследвания върху сортовете Пауловния ПАУЛЕМИА, БЕЛИСИА и ОКСИ за рекултивация на засолени терени“. Проектът се осъществява съвместно с СУ „Св.Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра – Физиология на растенията. (Проектът е в процес на реализация). Резултати от проекта са представени на 4-та Балканска конференция на тема „Наука, Образование и Изкуство”, проведена в Благоевград (29-30 Септември 2012), семинар по Екология, проведен в София (25-26 Април 2013)
 1. Influence of Salt Stress on Ex Vitro Growth and Antioxidative Response of Two Paulownia Clones. Влияние на солевия стрес върху ex vitro растежа и антиоксидантния отговор на два клонаPaulownia tomentosa x Paulownia fortunei и Paulownia elongata x Paulownia fortunei. Проектът е осъществен съвместно с СУ „Св.Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра – Физиология на растенията. (приключил проект 2011-2012)… още, тук и тук;
 2. K. Ivanova, K. Miladinova, T. Georgieva, Y. Markovska. 2013. Influence of salt stress on some physiological parameters of two Paulownia lines, Семинар по екология, 25-26 април 2013 г., София, Сборник от резюмета… още тук;
 3. K. Ivanova, K. Miladinova, T. Georgieva, Y. Markovska. 2013. Possible role of some antioxidative enzymes in tolerance of Paulownia to NaCl. Постерът ще бъде представен в София на юбилейна конференция на Биологически факултет и статията към него ще бъде отпечатана в Bulg. J. Agr.Sci. Изследването проследява активността на няколко ензима, които участват в защитата на растенията при стресови условия (в случая засоляване), с цел да се установят механизмите осигуряващи толерантността към високи концентрации на соли в почвите.
 4. Miladinova, K., T. Georgieva, K. Ivanova, M. Geneva, K. Danova, Y. Markovska. 2013. The salinity effect on morphology and pigments content in three Paulownia clones grown ex vitro, Bulg. J. Agr. Sci., 19(2), 52-56. IF-0.189 Статията към постера е публикувана в Bulgarian journal of agricultural science, том 19 част II, стр. 52-56. Направено е сравнение на редица морфологични и физиологични показатели с цел установяване устойчивостта към засоляване на три линии Пауловния (ОКСИ, ТАМЕА и БЕЛИСИА), отгледани като хидропонна култура… още тук;
 5. Ivanova K., V. Dimitrova, T. Georgieva, Y. Markovska, 2014. Effect of soil salinity on growth, gas exchange and antioxidant defense of two Paulownia lines. Статията е публикувана от Институт по физиология на растенията и генетика към БАН. Може да я видите тук.
 • Адаптиране на Пауловния Елонгата и нейни хибриди при различни почвено-климатични условия и агроекологична оценка на въздействие“. Проектът е осъществен в периода 2011-2014 съвместно с Институт по почвознание „Никола Пушкаров“ (Проектът е с държавно финансиране).