Направление I

Разработване на високоефективни технологии за размножаване по метода ин витро на ценни бързорастящи  растителни видове растения

Специалистите на фирмата активно работят в областта на разработката и внедряването в масово производство на иновативни продукти с широко стопанско приложение. За краткия си период на съществуване, само за няколко години във фирмата са осъществени няколко научноизследователни проекта, на основата, на които са разработени нови технологии за in vitro размножаване на различни растителни видове.

 • Цялостна технология за ин витро размножаване и адаптиране на експланти на Пауловния (Paulownia). Технологията е защитена със Свидетелство за защита на полезен модел № 1228/27.11.2009г. и Заявка за патент на изобретение 110333/23.02.2009г. (приключил проект 2009)
 • Цялостна технология за ин витро размножаване и адаптиране на топола (Popоulus alba). (приключил проект 2010)
 • Протокoл за ин витро размножаване на Джакаранда. (приключил през 2013)
 • Протокол за ин витро размножаване и адаптиране на експланти на Lycium barbarum (Годжи бери), Защитен е със Свидетелство за защита на полезен модел № 1457/17.08.2011г. (приключил през 2014)
 • Цялостна технология за ин витро размножаване и адаптиране на черна боровинка.(Vaccinium myrtillus L.) (цялостната технология е в процес на разработка)
 • Цялостна технология за ин витро размножаване и адаптиране на облепиха (Hippophae).(приключил през 2013)
 • Технология за ин витро размножаване на дива череша (Prunus avium L.) (приключил проект  2015)
 • Цялостна технология за ин витро размножаване и адаптиране на черен орех (Juglans nigra L.). (в процес на разработка)
 • Проект „ Разработване на Високоефективна технология за in vitro размножаване на Lycium barbarum /Годжи бери/“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0071-С0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. (Приключил през 2014)
 • Проект „Извършване на дейности по възстановяване и опазване на популациите на консервационно значими растителни вида – петниста тинтява /Gentiana punctata/ и гусихиева ведрица /Fritillaria gussichiae/ на територията на природен парк „Рилски манастир” по проект № DIR 5113326-9-104 „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по Оперативна програма ”Околна среда 2007 – 2013 г.” (Приключил през 2014)
 • В процес на разработка са 4 тропически дървесни вида – Ла пачо (Tabebuia heptaphylla); Cedrela fissilis; Parapiptadenia rigida; Peltophorum dubium. Всички те притежават много ценна дървесина, което поражда интерес към стопанското им отглеждане, както за дървесина така и за възстановяване на обезлесени тропически територии с месни за Латинска Америка и Африка видове. Тези видове се разработват по поръчка на немска фирма, развиваща бизнес в Южна Америка.