Новини » БИО ТРИИ и ПП “РИЛСКИ МАНАСТИР” изпълниха проект за възстановяване популацията на два застрашени вида

БИО ТРИИ и ПП “РИЛСКИ МАНАСТИР” изпълниха проект за възстановяване популацията на два застрашени вида

БИО ТРИИ ООД завърши изпълнението на проект възстановяване и опазване на популациите на консервационно значими растителни вида – петниста тинтява /Gentiana punctata/ и гусихиева ведрица /Fritillaria gussichiae/ на територията на природен парк „Рилски манастир” на проект „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013г.” Дейностите по изпълнение на проекта включваха разработването на технология за ин витро размножаването на видовете Гусихиева ведрица /Fritillaria gussichiae/ и Петниста тинтява /Gentiana punctata/ тяхното адаптиране към естествените условия  и поддържането на генетична банка от двата вида. Извънлабораторните дейности включваха събирането на минимално необходимите представители на двата вида за целите на изследванията и в последствие засаждането на новоразмножените млади растения в естествените им местообитания изпълнение съвместно с представители на парка.

Размножаването на двата вида протече по два коренно различни подхода.  При  Гусихиева ведрица бяха използвани луковички за индуциране на адвентивен органогенез като система за ин витро получаване на нови малки луковички. При петнстата тинтява използвахме коренови сегменти за получаването на нови растения както и семена.

Получените растения от двата вида бяха засадени в парка през есента на 2014, като допълнителни количества ще бъдат предоставени за засаждане и през пролетта на 2015.